1398/07/07
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی سال 98 اعضای مرکز در تاریخ 98/7/4
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی سال 98 اعضای مرکز در تاریخ 98/7/4
1398/06/13
مصاحبه دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در سال 98
مصاحبه دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در سال 98