ریاست مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر رامین سراوانی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس: 05433295664

پست الکترونیک: saravaniramin@yahoo.com

دانلود فایل رزومه


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط