اعضای هیات علمی

 
تصویر                       نام و نام خانوادگی                       C.V                         پست الکترونیک 

سامانه علم سنجی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اعضاء هیات علمی تمام وقت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     

دکتر رامین سراوانی

                                             

 

 

saravaniramin@yahoo.com

 

           
ISID    
                                                                             
                     

دکتر سعیده سلیمی

                                             

 

 

sasalimi@yahoo.com

 

   
ISID  
                                                                             
                      دکتر محمدرضا عرب                                              

mr_arabz@yahoo.com

ISID    
                                                                             
                      دکتر علیرضا داشی پور                                               ar_dashipoor@yahoo.com ISID
                                                                             
                      دکتر فرزانه فرجیان مشهدی                                              

dr_farajian@yahoo.com

ISID
                                                                             
                      دکتر آنوش نقوی                                               anooshnaghavi@yahoo.com ISID
                                                                             
                      دکتر محسن سراوانی                                              

moh.saravani@gmail.com

ISID
                                                                             
                      دکتر طاهره خلیلی                                              

taherehkh2131@yahoo.com

ISID
                                                                             
                      دکتر سروش دبیری                                                                     dabiri557@yahoo.com

 

                      
ISID
                                                                             
                      دکتر مریم سربیشگی                                               msarbishegi@yahoo.com ISID
                                                                             
                      دکتر علیرضا دهقان                                               dehqan@mail.com ISID
                                                                             
                      دکتر سامان سرگزی (سرباز هیات علمی)                                               sgz.biomed@gmail.com ISID
                                                                             
                      دکتر رقیه شیرولیلو                                                

r_valiloo@yahoo.com

ISID
                                                                             
                      دکتر ام البنین شهرکی                                                 o.shahraki@gmail.com ISID
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اعضاء هیات علمی نیمه وقت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             
                                                                             
                      دکتر هوشنگ رفیقدوست                                              

Rafighdoosth@yahoo.com

ISID
                                                                             
                      دکتر علیرضا نخعی                                               alireza_nakhaee@yahoo.com  ISID
                                                                             
                        دکتر حبیب ا... غزنوی                                              

ghaznavih@yahoo.com

ISID
                                                                             
                      دکتر حامد طاهری                                               Dr.taheri.113114@gmail.com ISID
 

مدیریت مرکز

محتوای مرتبط