اساسنامه

 

 

 بسمه تعالی

 

اساسنامه

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلولی مولکولی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود. برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2-اهداف:

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم سلولی و مولکولی

2-انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

6-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مراکز عبارتند از:

الف- شورایعالی

ب- رئیس مرکز

ماده 4-اعضا شورایعالی مرکز عبارتند از:

1-رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

2-معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

3-معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

4-رئیس مرکز

5-سه نفر از اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه

ماده 5-وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد:

1-تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهش داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-بررسی و تصویب گزارش سالانه مرکز

4-بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

6-پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6-رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7-وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8-اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف-اعضا پیوسته: که اعضاء هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب-اعضاء وابسته: که اعضاء هیئت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9-منابع مالی مرکز:

الف-درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب-کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج-اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه یکصدونودویکمین جلسه مورخ 25/8/87 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی غیردولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلااثر خواهد شد.

 

جهت دانلود فایل اساسنامه اینجا کلیک نمایید.


 

 

 

 

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط