اعضای غیر هیات علمی


تصویر


نام و نام خانوادگی


C.Vپست الکترونیک
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهدیه جعفری شاهرودی
jafari_shahroudi@zaums.ac.ir

mahdiehjafari6@gmail.com 
 مدیریت مرکز

محتوای مرتبط